แจ้งเตือน เรื่อง ขอให้ผู้ใช้งาน
Google Workspace for Education สำรองข้อมูล


ขอให้ผู้ใช้เร่งดำเนินการสำรองข้อมูลไว้ในพื้นที่จัดเก็บแบบภายนอก(External Hard disk)ของตนเอง และบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ มหาวิทยาลัย(ไม่เกิน 10 GB) ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 25 มีนาคม 2566

<< รายละเอียดเพิ่มเติม >>

Enter TSU ipass to log on:

** ไม่ต้องใส่ @tsu.ac.th **